ਜੂਨਾਂ

ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆ ਜੂਨਾਂ ਭੋਗੇਂ, ਲਿਖ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ |

ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੂਨ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ |

 

ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜੂਨ ਹੰਡਾਈ,

ਮਾਇਆ ਉਤੇ ਕੁੰਡਲ਼ੀ ਮਾਰ ਬੈਠਾ, ਕੀ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ?

ਮੋਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗੰਦ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰੇਂ, ਕਾਂ ਬਣਕੇ ਹੰਸ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਗਵਾਈ ,

ਗਧੇ ਵਾਂਗੂ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਢੋਇਆ, ਬਿਬੇਕ ਬੁੱਧ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਭਾਈ ,

ਕਾਮ-ਵਾਸਨਾ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗ ਅੰਨਾਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਧਰਮੀ ਧਾਰਿਆ ਭੇਖ |

ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆ ਜੂਨਾਂ ਭੋਗੇਂ, ਲਿਖ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ |

ਰੋਜ਼ ਚੋਰਾਸੀ ਭੋਗਣ ਵਾਲਿਆ , ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ |

                                       

ਸਰੀਰਕ ਮੋਤ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਾ ਸਮਝੋ ਓਹ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੈ ਆਉਣੀ ,

ਸ਼ਬਦ ਦਵਾਰਾ ਮਰ ਕੇ ਜੋ ਜਮੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ,

ਅਗਲੀ ਪਿਛਲੀ ਜੂਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਗਵਾਉਣੀ ,

ਔਗਣ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਣਾ ਨੂੰ ਧਾਰ ਲੈ , ਇਹੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀ ਜੂਨ ਹੰਢਾਉਣੀ ,

“ਗੋਲਡੀ” ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਾ ਤੂੰ , ਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ,

ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆ ਜੂਨਾਂ ਭੋਗੇਂ, ਲਿਖ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ |

ਰੋਜ਼ ਚੋਰਾਸੀ ਭੋਗਣ ਵਾਲਿਆ , ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ |

ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਗੋਲਡੀ)

Image result for 84 lakh yoni

ਡੇਲੀ ਸਿੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਵੇਬਸਾਇਟ ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ Admin Team ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਬਸਾਇਟ ਉੱਪਰ ਛਪੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਸਦਾ ਸੇਹ੍ਮਤ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀ ਹੈ | ਡੇਲੀ ਸਿੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਵੇਬਸਾਇਟ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਫ਼ੇਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਹੈ | ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਇਸ ਵੇਬਸਾਇਟ ਦਾ ਕਨਟੇਂਟ (ਡਾਟਾ) ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੇਬਸਾਇਟ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਜਾਣ ਫੇਰ ਇਸ ਵੇਬਸਾਇਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ |

Newsletter

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ Email ਭਰੋ | ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਪਡੇਟ ਬਾਰੇ ਤਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ Email ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ |

© 2014-15 All right reserved | Designed & Developed by: Kokri Web Development

Back to Top